O laboratoriji


Godine 1966. formira se Institut Mašinskog fakulteta i u okviru njega Laboratorija za tribologiju (TriboLab), koja je istovremeno deo Katedre za tehnologiju materijala Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Aktivnosti laboratorije obuhvataju istraživački rad kao i držanje nastave iz više predmeta. Laboratorija za tribologiju u Beogradu je jedan od osnivača Srpskog tribološkog društva.

 

Osnovna istraživanja: Karakteristike površina i površinskih slojeva materijala. Interakcija površina. Fundamentalni aspekti trenja i habanja. Proračun habanja. Eksperimentalne metode u tribologiji. Teorije podmazivanja i njihova primena.

 

Razvojna istraživanja: Metode poboljšanja triboloških karakteristika materijala – postupci modifikacija površina. Novi materijali: tribologija polimernih i keramičkih materijala. Maziva, njihova primena i sistemi za podmazivanje. Postupci za regeneraciju maziva.

 

Primenjena istraživanja: Eksperimentalna istraživanja triboloških karakteristika materijala. Dijagnostika otkaza tribomehaničkih sistema. Monitoring maziva. Proračun triboloških karakteristika osnovnih mašinskih elemenata saglasno savremenih metodama i standardima.

 

Trenutna istraživanja:

U okviru istraživačkih aktivnosti laboratorija ostvaruje saradnju sa srpskim i evropskim institucijama i kompanijama. Veliki je broj, uspešno završenih projekata, finansiranih od strane privrede ili ministarstva za nauku, kao i onih koji su još u toku. Rezultati istraživanja su prikazani kroz izveštaje i radove u časopisima i na konferencijama. Neke od institucija i kompanija sa kojima je ostvarena saradnja su:

 

Fabrika automobila Zastava Kragujevac

Koncern Petar Drapšin – Mladenovac

NIS Naftna industrija Srbije

Institut za nuklearne nauke „Vinča laboratorija za materijale

Mašinski fakultet Univerziteta u Kragujevcu

 

Međuuniverzitetska saradnja postoji niz godina sa Mašinskim fakultetima Univerziteta u Kragujevcu, Podgorici, Novom Sadu i Nišu kako u nastavi, magistarskim i doktorskim radovima, tako i na projektima i organizovanju naučno-stručnih skupova. Posebno treba naglasiti veoma uspešnu saradnju sa Mašinskim fakultetom u Kragujevcu. Međunarodna saradnja se odvija prevashodno kroz aktivnosti Balkanske tribološke asocijacije osnovane 1993. godine, i to sa Aristotel Univerzitetom u Solunu, Tehničkim fakultetom u Sofiji i Tehničkim fakultetom u Bukureštu.

 

Aristotle University of Thessaloniki – Grčka

Technical University of Sofia Bugarska

University Politehnica of Bucharest – Rumunija

Erciyes University – Turska