Oprema


Tribometar T-62 tipa epruveta na disku

skica


proizvođač:

Denison, UK

primena:

određivanje triboloških karakteristika u uslovima klizanja suvih ili podmazivanih površina

izlazne veličine:

koeficijent trenja, pređeni put, veličina habanja, temperatura maziva, kontaktna temperatura

dimenzije uzoraka:

epruveta: ø5 x 30 mm ili kuglica: ø2 ø6 mm

disk: ø100 x 10 mm (otvor ø12,7 mm)

vrsta kontakta:

po površini ili u tački

tehnički podaci:

normalna sila: 1 200 N

temperatura: sobna

brzina klizanja: 0.1 50 m/s

temperatura maziva: 20 200 °C


Tribometar TPD 95 tipa epruveta na prstenu

skica


proizvođač:

Srpsko tribološko društvo, Srbija

primena:

određivanje triboloških karakteristika u uslovima klizanja suvih ili podmazivanih površina

izlazne veličine:

koeficijent trenja, pređeni put, veličina habanja, temperatura maziva, kontaktna temperatura

dimenzije uzoraka:

epruveta: ø10 x 15 mm ili blok: 6 x 16 x 12 mm

prsten: ø45 ø80 x 10 mm (otvor ø10 mm)

vrsta kontakta:

po liniji ili po površini

tehnički podaci:

normalna sila: do 450 N

temperatura: sobna

brzina klizanja: 0.1 5 m/s


Four Ball - uređaj sa četiri kugle

skica


proizvođač:

Stanhope Seta Ltd., UK

primena:

određivanje karakteristika trenja i habanja maziva za visoke pritiske (EP maziva) i određivanje površinskog zamora (pitinga) u uslovima čistog kotrljanja (sa ili bez maziva)

izlazne veličine:

koeficijent trenja, pređeni put, veličina habanja, temperatura maziva, kontaktna temperatura

dimenzije uzoraka:

kugla: R = 3,67 mm ili konus: ø100 x 10 mm

tri kugle: R = 3,67 mm

vrsta kontakta:

u tački ili po liniji

tehnički podaci:

normalno opterećenje: do 800 kg

temperatura: sobna

učestalost obrtanja motora: 1475 o/min

temperatura maziva: 20 300 °C


Viskozimetar za tehničke masti


proizvođač:

Stanhope Seta Ltd., UK

primena:

određivanje prividne viskoznosti tehničkih masti

izlazne veličine:

zavisnost prividne viskoznosti od gradijenta brzine smicanja

količina uzorka:

najmanje 2 kg po jednom testu

tehnički podaci:

broj različitih brzina smicanja: do 8

temperatura: sobna

pritisak u mazivu: 0 28 MPa (0 276 bar)

dinamička viskoznost maziva: 20 200 mPas

standardi:

ASTM D1092


Gnječilica za tehničke masti


proizvođač:

Stanhope Seta Ltd., UK

primena:

određivanje radne penetracije tehničkih masti

količina uzorka:

najmanje 0,5 kg po jednom ispitivanju

tehnički podaci:

broj dvostrukih hodova u minuti: 60 ± 10

ukupan broj dvostrukih hodova: do 100.000

temperatura: sobna

penetracija maziva: 130 475 penetracionih jedinica

temperatura maziva: 25 ± 0,5 °C

standardi:

ISO 2137; ASTM D217


Ručna gnječilica za tehničke masti


proizvođač:

Stanhope Seta Ltd., UK

primena:

određivanje radne penetracije tvrdih tehničkih masti

količina uzorka:

najmanje 0,5 kg po jednom ispitivanju

tehnički podaci:

temperatura: sobna

penetracija maziva: 130 475 penetracionih jedinica

temperatura maziva: 25 ± 0,5 °C

standardi:

ISO 2137; ASTM D217


Univerzalni penetrometar


proizvođač:

Stanhope Seta Ltd., UK

primena:

određivanje penetracije tehničkih masti

količina uzorka:

najmanje 0,3 kg po jednom ispitivanju

tehnički podaci:

temperatura: sobna

penetracija maziva: 0 360 penetracionih jedinica

temperatura maziva: 25 ± 0,5 °C