Treća jugoslovenska konferencija o tribologiji – YUTRIB '93

24-25. jun 1993. godine, Kragujevac, Srbija

Pojedini radovi sa Konferencije su štampani u časopisu Tribologija u industriji“ u volumenima XV i XVI; urednik: B. Ivković

1.

Uvod

vol. XV, strana 35 preuzmi PDF (64 KB)

2.

Sadržaj i sažeci

vol. XV, strane 37-59 preuzmi PDF (1859 KB)

Plenarna sekcija

3.

Tribološke karakteristike elemenata tribomehaničkih sistema u funkciji metoda merenja

B. Ivković

nije štampan

4.

Hidrodinamički klizni ležaji – teorija i praksa

A. Rac

vol. XV, strane 111-116 preuzmi PDF (627 KB)

5.

Menadžment i organizacija održavanja

D. Stanivuković, N. Carić, V. Radlovački

vol. XV, strane 117-122 preuzmi PDF (759 KB)

6.

Korelacija između pojedinih parametara hrapavosti obrađene površine pri završnoj obradi na strugu

S. Sekulić, P. Kovač

vol. XV, strane 145-150 preuzmi PDF (495 KB)

7.

Tribološki aspekti u koncipiranju konstrukcije

S. Tanasijević

vol. XV, strane 82-88 preuzmi PDF (743 KB)

8.

Kvalitet proizvoda i tribologija obradnih procesa

B. Popović

nije štampan

9.

Tribološki aspekti dijagnostike stanja mazivih ulja u mehaničkim sistemima

M. Rajković

vol. XV, strane 77-81 preuzmi PDF (611 KB)

Trenje i habanje

10.

Uticaj bombardovanja površine snopom čeličnih kuglica na parametre hrapavosti

D. Adamović, M. Babić, B. Jeremić

vol. XVI, strane 52-56 preuzmi PDF (579 KB)

11.

Modeliranje kontakta hrapavih površina

N. Jović, D. Josifović

nije štampan

12.

Uticaj mikrohrapavosti anodno oksidovanog aluminijuma na efikasnost a-Si solarnih ćelija

T. Pavlović, B. Čabrić

nije štampan

Maziva i podmazivanje

13.

Opravdanost primene savremenog polusintetičkog biorezisrentnog SHP u centralnom sistemu u sadašnjim uslovima privređivanja

M. Radivojević, B. Ćurčić, Č. Ćurčić

nije štampan

14.

Prilog definisanju problema pri korišćenju biogasa kao goriva u motorima SUS

A. Stefanović

nije štampan

15.

Biološko-ekološki aspekt primene sredstava za hlađenje i podmazivanje u industriji prerade metala

B. Vasiljević, B. Nedić, M. Babić, S. Arsovski

nije štampan

16.

Neki rezultati analize poslovanja sa SHP u industriji za proizvodnju kamiona

M. Ćetković

nije štampan

17.

Mogućnost određivanja sadržaja stranih ulja u emulzijama sredstava za hlađenje i podmazivanje

D. Radovanović

nije štampan

18.

Rezultati laboratorijskog testa motornog ulja Galax Super Long na probnom stolu „TAM M-21“

V. Valjarević, I. Ivanović

nije štampan

Materijali

19.

O jednoj mogućnosti uticaja na svojstva spoja pri frikcionom zavarivanju metala

M. Đurđanović

nije štampan

20.

Frikciona svojstva triboloških prevlaka u funkciji normalnog opterećenja i brzine klizanja

M. Babić, B. Jeremić, N. Milić

nije štampan

21.

Dodatak razvoju metalokeramičkih elemenata implementacijom keramika tehnologijom plazme

D. Golubović, R. Ječmenica, M. Mrdak, M. Simović

nije štampan

22.

Uticaj strukture na karakteristike deformacione zone obradka od silumina

B. Jordović, S. Ćurčić, R. Ječmenica

nije štampan

23.

Primena nodularnih livova u savremenoj industriji transportnih sredstava

D. Ješić

nije štampan

Tribologija obradnih procesa

24.

Klizanje preko zateznog rebra – specifičan tribotest u obradi dubokim izvlačenjem

M. Stefanović

vol. XV, strane 94-97 preuzmi PDF (404 KB)

25.

Neki aspekti relacija triboloških i mehaničkih svojstava materijala alata i obradka u tehnologijama plastičnosti

D. Vukićević, D. Temeljkovski, P. Popović

vol. XV, strane 181-184 preuzmi PDF (474 KB)

26.

Uticaj geometrije i kontaktnih uslova pri modeliranju toplog sabijanja

M. Stefanović, V. Vasiljević

vol. XVI, strane 5-10 preuzmi PDF (699 KB)

27.

Oticanje materijala iz mrtve zone u alatu i njegov raspored po profilu dobijenom istosmernim istiskivanjem

Lj. Janković, D. Vukićević, D. Temeljkovski, P. Popović, T. Marinković

nije štampan

28.

Uticaj sila trenja na kontaktnim površinama obradak-alat na stepen neravnomernosti deformacije

T. Marinković, D. Temeljkovski, D. Vukićević, Lj. Janković, P. Popović

vol. XV, strane 98-100 preuzmi PDF (305 KB)

29.

Uticaj oblika mosta u alatu za izradu profila od Al i Al-legura na formiranje mrtvih zona

P. Popović, D. Vukićević, Lj. Janković, D. Temeljkovski, T. Marinković

vol. XV, strane 178-180 preuzmi PDF (350 KB)

30.

Utvrđivanje korelacionih veza parametara rezanja pri obradi cilindričnih zupčanika odvalnim glodanjem modelskim alatima sa prevlakom TiN

V. Pejić, B. Sovilj, B. Tadić, B. Nedić

vol. XV, strane 101-105 preuzmi PDF (468 KB)

31.

Tehno-ekonomska analiza opravdanosti primene tehnologije zavarivanja pri proizvodnji zavojnih burgija

R. Ječmenica, V. Drobnjak, R. Ćirić, D. Golubović,  M. Milošević

vol. XV, strane 159-163 preuzmi PDF (532 KB)

32.

Tribološke karakteristike reznih alata sa prevlakama od Ti, TiAlN, TiZrN i ZrN

B. Nedić, R. Ječmenica, M. Ćetković

vol. XVI, strane 11-15 preuzmi PDF (539 KB)

33.

Uticaj geometrije vrha reznog klina na otpore rezanja u obradi struganjem

D. Karović, S. Milutinović, B. Tadić

nije štampan

34.

Uticaj radijusa vrha reznog klina na otpore rezanja u obradi struganjem

S. Milutinović, D. Karović, B. Tadić

nije štampan

35.

Temperatura i otpori rezanja pri habanju alata u obradi bušenjem

B. Nedić, Z. Đorđević, S. Milutinović

nije štampan

Tribologija mašinskih elemenata

36.

Prilog izvođenju Rejnoldsove parcijalne diferencijalne jednačine za porozna klizna ležišta

M. Janković, A. Marinković

vol. XV, strane 155-158 preuzmi PDF (727 KB)

37.

Istraživanje uticaja radijalnog zazora na graničnu učestalost obrtanja kotrljajnih ležaja koji se podmazuju plastičnim mazivom

R. Mitrović

vol. XV, strane 164-169 preuzmi PDF (597 KB)

38.

Tribološki kriterijum optimizacije pri sintezi manipulatora hidrauličkih bagera

D. Janošević, V. Jeftić

nije štampan

39.

Uticaj povečanja temperature na promenu eksploatacionog zazora kod kliznih ležišta od termoplastičnih masa

A. Vulić, M. Kocić

vol. XV, strane 185-191 preuzmi PDF (699 KB)

40.

Analiza stepena iskorišćenja cilindričnih evolventnih zupčastih parova

B. Rosić, M. Ristivojević

vol. XV, strane 106-110 preuzmi PDF (413 KB)

41.

Tribo-ekonomski efekti primene dvodelne konstrukcije zuba na rotornim bagerima

Z. Jugović

nije štampan

42.

Prilog zaštiti rudarske mehanizacije od abrazivnog dejstva tla pri kopanju i transportu

V. Jeftić

nije štampan

43.

Prognoziranje veličine habanja radijalnih hidromotora

V. Buljak

vol. XV, strane 151-154 preuzmi PDF (705 KB)

44.

Stohastički model ocene procesa habanja zuba na rotoru bagera

Lj. Papić, V. Jugović

nije štampan

45.

Prilog istraživanju triboloških svojstava obloga dodatne sigurnosne kočnice na mehaničkim krivajnim presama

D. Temeljkovski, D. Vukićević, P. Popović

vol. XVI, strane 41-45 preuzmi PDF (411 KB)

Terotehnologija

46.

Tribološke karakteristike regenerisanih površina

B. Jeremić, M. Babić, N. Milić, B. Vasiljević

vol. XV, strane 89-93 preuzmi PDF (527 KB)

47.

Modeliranje ponašanja modifikovanih elemenata tribomehaničkih sistema mašina alatki

S. Arsovski, B. Jeremić, M. Babić, N. Milić

nije štampan

48.

Regeneracija mašinskih delova – metode i postupci

P. Nikšić

nije štampan

49.

Projektovanje održavanja na modularnom principu

S. Kecojević, D. Stanivuković, I. Beker

nije štampan

50.

Izbor kriterijuma za ocenu nivoa tehnologije održavanja

B. Jeremić. N. Milić, Z. Radojević, S. Backović-Jeremić, N. Milić

vol. XVI, strane 57-60 preuzmi PDF (414 KB)

51.

Uticaj triboloških procesa na pouzdanost hidrauličnih sistema kod alatnih mašina

R. Rakić

vol. XVI, strane 16-19 preuzmi PDF (453 KB)

52.

Upravljanje troškovima održavanja opreme u industriji hrane

S. Arsovski, B. Jeremić, Z. Arsovski

nije štampan

53.

Analiza objekta za dijagnosticiranje

N.R. Grujić

nije štampan

54.

Model informacionog sistema za upravljanje održavanjem

Z. Arsovski, S. Arsovski, B. Jeremić

nije štampan

55.

Organizacioni model sistema održavanja u industriji hrane sa aspekta preporuka ISO standarda

B. Jeremić, S. Backović-Jeremić, Z. Radojević

nije štampan

56.

Dijagnostika glavnog vretena obradnog centra

N. Milić, B. Jeremić, M. Babić, S. Arsovski

nije štampan

57.

Obnavljanje oštećenih zuba radnih uređaja građevinskih mašina navarivanjem

S. Đurić, D. Marković, R. Lučić

nije štampan

58.

Mogućnost automatizacije navarivanja delova

S. Đurić, L. Šišovska

nije štampan

59.

Dijagnostika tehnoloških sistema na osnovu fluktuacionog termodinamičkog modela

Lj. Papić, I. Aronov

nije štampan